js 递归获取子节点所有父节点,深度遍历获取第一个子树

2019.06.14 - 30

前端需求。
– 递归
– 深度优先遍历算法

// 查找一个节点的所有父节点
 familyTree (arr1, id) {
   var temp = []
   var forFn = function (arr, id) {
    for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
     var item = arr[i]
     if (item.id === id) {
      temp.push(item)
      forFn(arr1, item.pid)
      break
     } else {
      if (item.children) {
       forFn(item.children, id)
      }
     }
    }
   }
   forFn(arr1, id)
   return temp
  },
  // 查找一个树多有第一个节点,深度遍历
  getFirstNode (tree) {
   var temp = []
   var forFn = function (arr) {
    if (arr && arr.length > 0) {
     temp.push(arr[0])
     if (arr[0].children) {
      forFn(arr[0].children)
     }
    }
   }
   forFn(tree)
   return temp
  }

在这里插入图片描述

- END -

308
0

@程序员,你还记得当年高考时的样子吗?

01、程序员天天 说实话,我高考的时候内心毫无波澜,因为自己啥水平能掂量出来的,想着就是考多少分都无所谓,反正 […]